Prawo cywilne

Prawo cywilne otacza nas każdego dnia, od narodzin aż do śmierci. Być może brzmi to patetycznie, dlatego kilka słów wyjaśnienia poniżej.

Prawo cywilne stanowi gałąź systemu prawnego, która reguluje kwestie związane ze stosunkami majątkowymi i niemajątkowymi pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, na co bezpośrednio wskazuje art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Oczywiście przepisy te stosuje się również do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, których ustawa wyposaża w osobowość prawną.

Kodeks cywilny zawiera 4 księgi:

  1. Część ogólna (która stanowi m.in. o osobach fizycznych oraz prawnych, w tym zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, czy firmie (nazwie przedsiębiorcy; określa czym jest mienie i jakie są podstawowe zasady z nim związane; zawiera przepisy o czynnościach prawnych, w tym o zawieraniu umów, formach dokonywania, czy wad oświadczenia woli i konsekwencji ich wystąpienia)
  2. Własność i inne prawa rzeczowe (tu z kolei określono czym jest własność, w jaki sposób dochodzi do jej nabycia i utraty; jakie stosunki łączą współwłaścicieli; czym jest użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie, służebność i zastaw; w jaki sposób można chronić własność i posiadanie);
  3. Zobowiązania (w tym m.in. prawa i obowiązki wierzycieli oraz dłużników; czyny niedozwolone; skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy; szereg regulacji dotyczących umów nazwanych, jak: sprzedaż, zamiana, umowa o dzieło, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia czy renta i dożywocie);
  4. Spadki (o czym mogą Państwo przeczytać w odrębnej zakładce „Oferta – prawo spadkowe”).

Obok Kodeksu cywilnego, do ustaw regulujących materię prawa cywilnego, zaliczymy również ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (o czym więcej w zakładce „Oferta – prawo rodzinne”) czy ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kiedy w codziennym życiu mamy do czynienia z prawem cywilnym?

Tak jak wskazałem na początku – prawo cywilne jest nieodzownym elementem życia człowieka. Codziennie dochodzi do składania przez nas oświadczeń woli, które skutkują powstaniem, zmianą czy likwidacją jakiegoś stosunku prawnego. Gdy wskazujemy na określony towar i na ladzie sklepowej kładziemy pieniądze – zawieramy umowę sprzedaży; gdy kasujemy bilet w autobusie – zawieramy umowę przewozu; gdy przekazujemy bliskim prezent, w tym pieniądze, a osoba bliska je przyjmuje – zawieramy umowę darowizny.

Wykorzystywanie konstrukcji prawa cywilnego odbywa się często intuicyjnie, gdyż takiego zachowania jesteśmy uczeni jeszcze przez swoich rodziców/ dziadków. To świadczy o tym, że prawo cywilne reguluje otaczającą nas rzeczywistość, często bez świadomości o tym po naszej stronie.

Jaki usługi w ramach prawa cywilnego świadczy Kancelaria?

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług związanych z prawem cywilnym, zarówno wobec Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zakres usług Kancelarii to m.in.:

  • pomoc prawna przy sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych (w tym umów nazwanych, o jakich mowa w kodeksie cywilnym oraz nienazwanych);
  • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych – tj. w zakresie wypadków komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych, wyrządzenia szkody, zadośćuczynienia krzywdę/cierpienia oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji czy opieki osób trzecich;
  • doradztwo w obrocie nieruchomościami, w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości, analiza umów deweloperskich czy najmu/dzierżawy lokali niemieszkalnych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych i budynkowych;
  • pomoc prawna w zakresie praw konsumenta i związanych z nimi praw i obowiązków (zarówno po stronie konsumenta, jak i z perspektywy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą);
  • doradztwo w postępowaniu upadłości konsumenckiej – przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również reprezentacja przed sądem upadłościowym i monitorowanie sprawy w celu skutecznie prowadzenia postępowania upadłościowego;
  • sporządzanie pism procesowych (m.in. inicjujących postępowanie sądowe) oraz nadzór nad toczącą się sprawą.

W dobie wszechobecnej cyfryzacji często trudno znaleźć Państwu odpowiednie przepisy czy przygotować strategię postępowania do konkretnej sprawy. Rolą Kancelarii jest wsparcie w tym procesie.