Kancelaria Adwokacka Marek Jaroch

Zapraszam do swojej kancelarii w Białymstoku.

LOKALIZACJA KANCELARII

PROWADŹ DO

KILKA SŁÓW O MOJEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ

Dlaczego potrzebna mi pomoc Kancelarii adwokackiej? Czy adwokat to osoba, bez której nie będę w stanie poprowadzić swojej sprawy Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że w rzeczywistości istnieje wiele sfer życia, w których moglibyśmy otrzymać profesjonalną pomoc ze strony adwokata. Niniejsza strona internetowa pozwoli Państwu uzyskać wszelkie informacje, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć decyzję co do współpracy.

Czym jest Kancelaria adwokacka?

Kancelaria adwokacka to nie tylko adres, czy miejsce przechowywania akt. To przede wszystkim strefa swobodnej wymiany informacji pomiędzy adwokatem a Klientem. Najczęściej tematem rozmów w kancelarii jest prawo cywilne, prawo rodzinne (w tym podział majątku wspólnego), ale również spory pracownicze, prawa konsumentów, czy wreszcie model reprezentacji w sprawach karnych. Adwokat, podobnie jak radca prawny, prowadzi stałą obsługę podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, jak również reprezentuje z zakresu prawa gospodarczego.

Sama ustawa regulująca zawód adwokata wskazuje, że zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Jak kształtuje się historia zawodu adwokata? Początki.

Zawód adwokata kształtował się na przestrzeni dziejów w zasadzie już od początku powstawania państwowości polskiej. Pierwsze wzmianki o obrońcach, którzy ustanawiani byli na rzecz wdów małoletnich sierot i ludzi ubogich, znajdziemy w dziełach Jana Długosza, opisujących czasy Bolesława Chrobrego.

Oczywiście nie możemy uznać, że wówczas funkcjonujący obrońcy zgrupowani byli wokół jakiejś korporacji zawodowej, w dużej mierze forma i zakres działalności obrońcy wyznaczał zwyczaj sądowy.

Kolejna wzmianka, tym razem o zastępstwach procesowych, znajduje się w dokumentach wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, który to umożliwiał arcybiskupem gnieźnieńskim ustanawianie owych zastępców do działania w czasie ich nieobecności w sądzie. W tym czasie również w coraz większym stopniu upowszechniało się pełnomocnictwo pisemne obok funkcjonującego ustnego umocowania do działania przed sądem.

Ten sam Kazimierz Wielki w dokumencie zwanym statutami wiślickimi, wydanych w latach od 1347 do 1370, dał możliwość powoływania przed sądami na terenie Rzeczypospolitej obrońcy w osobie adwokata, pełnomocnika lub rzecznika. Co ważne, wspomniane statuty wiślickie przyznawały każdemu, bez względu na stan i pochodzenie, prawo do obrońcy.

Źródła historyczne z tamtych czasów zawierały wzmianki o procesach osób zamożnych, ale również i biednych. Dosyć szczegółowo opisana została sprawa króla Władysława Jagiełły który wystąpił przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. W tym postępowaniu król reprezentowany był przez Bertolda z Raciborza, dzięki którego działaniom sąd uwzględnił żądanie odszkodowania, zasądził karę grzywny, jak również nakazał zwrot ziem od Zakonu na rzecz Rzeczpospolitej.

Adwokat na przestrzeni XV-XVIII wieku.

Wiek XV to z kolei okres, w którym rozpoczęło się wydawanie statutów nieszawski, na które składało się szereg różnych dokumentów, w tym pierwszy wydany w 1454 roku, zaś ostatni z nich wydany w został 1496 roku. W statutach ustalono zasadę, że nikt nie może być więziony bez wyroku sądowego który musi być zgodny z prawem. Dodatkowo, po raz kolejny rozszerzono zakres stosowania zastępców sądowych, tym razem na osoby nieporadne i niezamożne. W statutach pojawił się również obrońca z urzędu, co dało początek do rozwoju instytucji adwokata działającego z urzędu, w aktualnym jej wyglądzie.

W XVI wieku zaczęły kształtować się grupy zawodowe określone mianem palestry, na którą składały się palestra miejska w pierwszej kolejności, a dalej również palestra ziemska.

Co istotne, w czasach nowożytnych adwokatura zaczęła uzyskiwać coraz to nowe zręby organizacji, a sami pełnomocnicy gromadzili się w ramach poszczególnych palestr, przy poszczególnych sądach takich jak: Trybunał Koronny, sądy asesorskie czy sądy ziemskie i grodzkie.

Adwokat jako zawód zaczął zyskiwać na popularności, był coraz bardziej zorganizowany, między innymi poprzez wprowadzenie instytucji patronów, przez co starano się zbudować z palestry podmiot, który w swoich szeregach będzie gromadził osoby godne wykonywania tego zawodu.

Adwokatura po upadku Rzeczypospolitej Polskiej w XVIII wieku.

Palestra spełniała szczególną rolę w okresie schyłku pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie w broszurze ” Adwokat Polski za cnotą” sformułowano dalsze postulaty związane z tym zawodem. W momencie utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą, adwokaci zaczęli spełniać coraz ważniejszą rolę wśród zdruzgotanego społeczeństwa, co dało również podwaliny do stworzenia silnej, niezależnej i znaczącej organizacji adwokatów na terenach Rzeczypospolitej.

Oczywiście nowe władze zaborcze, które rozpoczęły urzędowanie na terenach byłej Rzeczypospolitej, zaczęły wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie sądownictwa, niemniej nie było jednego sposobu na inkorporację adwokatury polskiej w tryby działania państw zaborczych.

Teren Księstwa Warszawskiego to przede wszystkim działalność Feliksa Łubieńskiego, który zaproponował nowy podział obrońców na trzy kategorie: patroni przy trybunałach, adwokaci przy sądach apelacyjnych oraz mecenasi przy sądzie kasacyjnym.

W zaborze pruskim, a dokładnie na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego początkowo adwokatura podejmowała działania, które nakierowane były przeciwko narzucaniu języka niemieckiego w sądach i administracji. Z czasem uchwalono ordynację dotyczącą tego zawodu, zgodnie z którą wprowadzono instytucje komisarze sprawiedliwości, którzy to w rzeczywistości byli urzędnikami państwowymi, a nie osobami reprezentującymi swego rodzaju wolny zawód. Ponadto znacznie utrudniono kandydatom na adwokata przejście całej ścieżki edukacyjnej, pojawiły się bowiem obostrzenia związane z koniecznością spełniania wymogów na stanowisko sędziowskie, ale również badano takiego kandydata pod kątem przyjaźni w stosunku do władz zaborczych.

Na kolejnym z terenów, w zaborze rosyjskim i powstałym na tym terenie Królestwie Polskim, przed powstaniem listopadowym istniały warunki, aby funkcjonowały różnego rodzaju organizacje reprezentujące interesy Polaków. Szczególną rolę w tym działaniu pełnili adwokaci. Po powstaniu styczniowym władze zaborcze dokonały unifikacji prawa na terenie całego zaboru rosyjskiego, wprowadzając jednolitą instytucja pod nazwą adwokatów przysięgłych. W dalszej kolejności pojawili się również adwokaci prywatni.
Na terenie zaboru austriackiego już w latach 50-tych XVIII wieku zaczął się tworzyć samorząd adwokacki. Nowe reformy, które następowały zwłaszcza po Wiośnie Ludów doprowadziły do powstania takiego samorządu również na terenie byłej Rzeczypospolitej w zaborze austriackie, a za godne uwagi należy uznać powstanie Izby Adwokackiej we Lwowie, w Krakowie czy w Przemyślu.

Powstaniu Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli towarzyszyło również powstanie, a w zasadzie zbudowanie wstępnej organizacji adwokatury, co miało miejsce przede wszystkim na mocy Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że należy wykorzystać potencjał jaki drzemie w grupie zawodowej adwokatów po to, aby sprawnie odbudować na nowo Rzeczpospolitą.

Do czego potrzebna jest pomoc adwokata?

Każdy z nas mógłby zadać sobie to samo pytanie – po co tak naprawdę potrzebny jest mi adwokat. Odpowiedź oczywiście nigdy nie będzie jednoznaczna, a ja sam świadcząc pomoc prawną na terenie Białegostoku, staram się każdorazowo, z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy, uzasadnić Klientowi konieczność co najmniej zasięgnięcia porady prawnej u adwokata, a w dalszej konieczności również zasadność skorzystania ze wsparcia adwokata w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego, lub innego postępowania, w trakcie którego doszłoby do realizacji uprawnień Klienta przy pomocy adwokata.

Trzeba pamiętać, że adwokat to osoba, która poza pięcioma latami studiów magisterskich, przez trzy kolejne lata zdobywała doświadczenie w pracy z klientami, w występowaniu w sprawach sądowych, jak również z zakresu wiedzy praktycznej, jako aplikant adwokacki. Tak normowana ścieżka edukacyjna każdorazowo kończy się egzaminem zawodowym, który składa się z pięciu części, a pozytywny jego wynik uzależniony jest od zaliczenia owych pięciu poszczególnych części z osobna.

W trakcie odbywania aplikacji przyszły adwokat zdobywa bogatą wiedzę teoretyczną w zakresie funkcjonowania poszczególnych sądów, gdzie w moim przypadku były to zwłaszcza sądy: Rejonowy w Białymstoku, Okręgowy w Białymstoku, Apelacyjny w Białymstoku oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, również w Białymstoku. Poza tym na terenie Białegostoku funkcjonują różnego rodzaju urzędy, prokuratury czy delegatury, gdzie często pomoc adwokata może być nieoceniona.

Każdy z Klientów musi zdawać sobie sprawę, że dzięki przebytej ścieżce edukacyjnej adwokat uzyskuje wiedzę w zakresie stanowiska orzeczniczego ww. sądów, co przerzuci się na praktyczne i bardziej skuteczne formułowanie zakres i rodzaj żądania, a w dalszej kolejności pod odpowiednim kątem poprowadzić sprawę sądową, w tym zwłaszcza w sądach w Białymstoku.

Pomoc adwokata, jego obecność w trakcie sprawy, to oczywiście nie tylko merytoryczne wsparcie i przejęcie na siebie ciężaru wykazania określonych okoliczności w sprawie, ale obecność ta to także wsparcie klienta w jego często trudnej walce we własnej sprawie.

Jakie sprawy prowadzi adwokat Marek Jaroch?

Mieszcząca się w Białymstoku Kancelaria adwokata Marka Jarocha to miejsce, w którym uzyskają Państwo bieżące porady prawne, doraźną pomoc prawną oraz stałą obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Oferta Adwokata Marka Jarocha zawsze dostosowana jest do potrzeb Klienta, obejmuje wstępna analizę sprawy, przedstawienie Klientowi sposobów rozwiązania problemu oraz w dalszej kolejności podjęcie konkretnych kroków prawnych.

Adwokat Marek Jaroch każdorazowo dostosowuje niezbędną dla Klienta ofertę, która uwzględnia konieczne do podjęcia działania, merytoryczne wsparcie adwokata, ale również oszczędność czasu i wydatków.

Marek Jaroch, adwokat z Białegostoku – zapraszam do swojej kancelarii

Bez względu na rodzaj i długotrwałość współpracy z adwokatem należy być świadomym, że łącząca Was więź z adwokatem dodatkowo wzmocniona jest przez tajemnicę adwokacką. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata nie może być ograniczony w czasie, a ponadto nikt, nawet sam Klient, nie może zwolnić adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch zapewnia najwyższe standardy poufności wszelkich danych i informacji pozyskanych od Klientów.

Gdzie mieści się Kancelaria?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch oferuje swoje usługi w Białymstoku, przy ul. Krakowskiej 5 lok. 602, jak również na terenie filii w miejscowości Mystki-Rzym 36, niedaleko Wysokiego Mazowieckiego.

Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

Sprawdź opinię o mojej kancelarii na serwisie toprawnik.pl

Zapraszam na spotkanie w kancelarii – adwokat Białystok Marek Jaroch!