Kancelaria Adwokacka Marek Jaroch


Adwokat Białystok

Witam na stronie internetowej mojej kancelarii – Adwokat Marek Jaroch

Dlaczego potrzebna mi pomoc Kancelarii adwokackiej? Czy adwokat to osoba, bez której nie będę w stanie poprowadzić swojej sprawy Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że w rzeczywistości istnieje wiele sfer życia, w których moglibyśmy otrzymać profesjonalną pomoc ze strony adwokata. Niniejsza strona internetowa pozwoli Państwu uzyskać wszelkie informacje, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć decyzję co do współpracy.

Formularz kontaktowy Kancelarii adwokackiej – adwokat Marek Jaroch

  Czym jest Kancelaria adwokacka?

  Kancelaria adwokacka to nie tylko adres, czy miejsce przechowywania akt. To przede wszystkim strefa swobodnej wymiany informacji pomiędzy adwokatem a Klientem. Najczęściej tematem rozmów w kancelarii jest prawo cywilne, prawo rodzinne (w tym podział majątku wspólnego), ale również spory pracownicze, prawa konsumentów, czy wreszcie model reprezentacji w sprawach karnych. Adwokat, podobnie jak radca prawny, prowadzi stałą obsługę podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, jak również reprezentuje z zakresu prawa gospodarczego.

  Sama ustawa regulująca zawód adwokata wskazuje, że zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

  Jak kształtuje się historia zawodu adwokata? Początki.

  Zawód adwokata kształtował się na przestrzeni dziejów w zasadzie już od początku powstawania państwowości polskiej. Pierwsze wzmianki o obrońcach, którzy ustanawiani byli na rzecz wdów małoletnich sierot i ludzi ubogich, znajdziemy w dziełach Jana Długosza, opisujących czasy Bolesława Chrobrego.

  Oczywiście nie możemy uznać, że wówczas funkcjonujący obrońcy zgrupowani byli wokół jakiejś korporacji zawodowej, w dużej mierze forma i zakres działalności obrońcy wyznaczał zwyczaj sądowy.

  Kolejna wzmianka, tym razem o zastępstwach procesowych, znajduje się w dokumentach wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, który to umożliwiał arcybiskupem gnieźnieńskim ustanawianie owych zastępców do działania w czasie ich nieobecności w sądzie. W tym czasie również w coraz większym stopniu upowszechniało się pełnomocnictwo pisemne obok funkcjonującego ustnego umocowania do działania przed sądem.

  Ten sam Kazimierz Wielki w dokumencie zwanym statutami wiślickimi, wydanych w latach od 1347 do 1370, dał możliwość powoływania przed sądami na terenie Rzeczypospolitej obrońcy w osobie adwokata, pełnomocnika lub rzecznika. Co ważne, wspomniane statuty wiślickie przyznawały każdemu, bez względu na stan i pochodzenie, prawo do obrońcy.

  Źródła historyczne z tamtych czasów zawierały wzmianki o procesach osób zamożnych, ale również i biednych. Dosyć szczegółowo opisana została sprawa króla Władysława Jagiełły który wystąpił przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. W tym postępowaniu król reprezentowany był przez Bertolda z Raciborza, dzięki którego działaniom sąd uwzględnił żądanie odszkodowania, zasądził karę grzywny, jak również nakazał zwrot ziem od Zakonu na rzecz Rzeczpospolitej.

  Adwokat na przestrzeni XV-XVIII wieku.

  Wiek XV to z kolei okres, w którym rozpoczęło się wydawanie statutów nieszawski, na które składało się szereg różnych dokumentów, w tym pierwszy wydany w 1454 roku, zaś ostatni z nich wydany w został 1496 roku. W statutach ustalono zasadę, że nikt nie może być więziony bez wyroku sądowego który musi być zgodny z prawem. Dodatkowo, po raz kolejny rozszerzono zakres stosowania zastępców sądowych, tym razem na osoby nieporadne i niezamożne. W statutach pojawił się również obrońca z urzędu, co dało początek do rozwoju instytucji adwokata działającego z urzędu, w aktualnym jej wyglądzie.

  W XVI wieku zaczęły kształtować się grupy zawodowe określone mianem palestry, na którą składały się palestra miejska w pierwszej kolejności, a dalej również palestra ziemska.

  Co istotne, w czasach nowożytnych adwokatura zaczęła uzyskiwać coraz to nowe zręby organizacji, a sami pełnomocnicy gromadzili się w ramach poszczególnych palestr, przy poszczególnych sądach takich jak: Trybunał Koronny, sądy asesorskie czy sądy ziemskie i grodzkie.

  Adwokat jako zawód zaczął zyskiwać na popularności, był coraz bardziej zorganizowany, między innymi poprzez wprowadzenie instytucji patronów, przez co starano się zbudować z palestry podmiot, który w swoich szeregach będzie gromadził osoby godne wykonywania tego zawodu.

  Adwokatura po upadku Rzeczypospolitej Polskiej w XVIII wieku.

  Palestra spełniała szczególną rolę w okresie schyłku pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie w broszurze ” Adwokat Polski za cnotą” sformułowano dalsze postulaty związane z tym zawodem. W momencie utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą, adwokaci zaczęli spełniać coraz ważniejszą rolę wśród zdruzgotanego społeczeństwa, co dało również podwaliny do stworzenia silnej, niezależnej i znaczącej organizacji adwokatów na terenach Rzeczypospolitej.

  Oczywiście nowe władze zaborcze, które rozpoczęły urzędowanie na terenach byłej Rzeczypospolitej, zaczęły wprowadzać nowe rozwiązania w zakresie sądownictwa, niemniej nie było jednego sposobu na inkorporację adwokatury polskiej w tryby działania państw zaborczych.

  Teren Księstwa Warszawskiego to przede wszystkim działalność Feliksa Łubieńskiego, który zaproponował nowy podział obrońców na trzy kategorie: patroni przy trybunałach, adwokaci przy sądach apelacyjnych oraz mecenasi przy sądzie kasacyjnym.

  W zaborze pruskim, a dokładnie na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego początkowo adwokatura podejmowała działania, które nakierowane były przeciwko narzucaniu języka niemieckiego w sądach i administracji. Z czasem uchwalono ordynację dotyczącą tego zawodu, zgodnie z którą wprowadzono instytucje komisarze sprawiedliwości, którzy to w rzeczywistości byli urzędnikami państwowymi, a nie osobami reprezentującymi swego rodzaju wolny zawód. Ponadto znacznie utrudniono kandydatom na adwokata przejście całej ścieżki edukacyjnej, pojawiły się bowiem obostrzenia związane z koniecznością spełniania wymogów na stanowisko sędziowskie, ale również badano takiego kandydata pod kątem przyjaźni w stosunku do władz zaborczych.

  Na kolejnym z terenów, w zaborze rosyjskim i powstałym na tym terenie Królestwie Polskim, przed powstaniem listopadowym istniały warunki, aby funkcjonowały różnego rodzaju organizacje reprezentujące interesy Polaków. Szczególną rolę w tym działaniu pełnili adwokaci. Po powstaniu styczniowym władze zaborcze dokonały unifikacji prawa na terenie całego zaboru rosyjskiego, wprowadzając jednolitą instytucja pod nazwą adwokatów przysięgłych. W dalszej kolejności pojawili się również adwokaci prywatni.
  Na terenie zaboru austriackiego już w latach 50-tych XVIII wieku zaczął się tworzyć samorząd adwokacki. Nowe reformy, które następowały zwłaszcza po Wiośnie Ludów doprowadziły do powstania takiego samorządu również na terenie byłej Rzeczypospolitej w zaborze austriackie, a za godne uwagi należy uznać powstanie Izby Adwokackiej we Lwowie, w Krakowie czy w Przemyślu.

  Powstaniu Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli towarzyszyło również powstanie, a w zasadzie zbudowanie wstępnej organizacji adwokatury, co miało miejsce przede wszystkim na mocy Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że należy wykorzystać potencjał jaki drzemie w grupie zawodowej adwokatów po to, aby sprawnie odbudować na nowo Rzeczpospolitą.

  Do czego potrzebna jest pomoc adwokata?

  Każdy z nas mógłby zadać sobie to samo pytanie – po co tak naprawdę potrzebny jest mi adwokat. Odpowiedź oczywiście nigdy nie będzie jednoznaczna, a ja sam świadcząc pomoc prawną na terenie Białegostoku, staram się każdorazowo, z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy, uzasadnić Klientowi konieczność co najmniej zasięgnięcia porady prawnej u adwokata, a w dalszej konieczności również zasadność skorzystania ze wsparcia adwokata w trakcie postępowania sądowego, administracyjnego, lub innego postępowania, w trakcie którego doszłoby do realizacji uprawnień Klienta przy pomocy adwokata.

  Trzeba pamiętać, że adwokat to osoba, która poza pięcioma latami studiów magisterskich, przez trzy kolejne lata zdobywała doświadczenie w pracy z klientami, w występowaniu w sprawach sądowych, jak również z zakresu wiedzy praktycznej, jako aplikant adwokacki. Tak normowana ścieżka edukacyjna każdorazowo kończy się egzaminem zawodowym, który składa się z pięciu części, a pozytywny jego wynik uzależniony jest od zaliczenia owych pięciu poszczególnych części z osobna.

  W trakcie odbywania aplikacji przyszły adwokat zdobywa bogatą wiedzę teoretyczną w zakresie funkcjonowania poszczególnych sądów, gdzie w moim przypadku były to zwłaszcza sądy: Rejonowy w Białymstoku, Okręgowy w Białymstoku, Apelacyjny w Białymstoku oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, również w Białymstoku. Poza tym na terenie Białegostoku funkcjonują różnego rodzaju urzędy, prokuratury czy delegatury, gdzie często pomoc adwokata może być nieoceniona.

  Każdy z Klientów musi zdawać sobie sprawę, że dzięki przebytej ścieżce edukacyjnej adwokat uzyskuje wiedzę w zakresie stanowiska orzeczniczego ww. sądów, co przerzuci się na praktyczne i bardziej skuteczne formułowanie zakres i rodzaj żądania, a w dalszej kolejności pod odpowiednim kątem poprowadzić sprawę sądową, w tym zwłaszcza w sądach w Białymstoku.

  Pomoc adwokata, jego obecność w trakcie sprawy, to oczywiście nie tylko merytoryczne wsparcie i przejęcie na siebie ciężaru wykazania określonych okoliczności w sprawie, ale obecność ta to także wsparcie klienta w jego często trudnej walce we własnej sprawie.

  Jakie sprawy prowadzi adwokat Marek Jaroch?

  Mieszcząca się w Białymstoku Kancelaria adwokata Marka Jarocha to miejsce, w którym uzyskają Państwo bieżące porady prawne, doraźną pomoc prawną oraz stałą obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Oferta Adwokata Marka Jarocha zawsze dostosowana jest do potrzeb Klienta, obejmuje wstępna analizę sprawy, przedstawienie Klientowi sposobów rozwiązania problemu oraz w dalszej kolejności podjęcie konkretnych kroków prawnych.

  Adwokat Marek Jaroch każdorazowo dostosowuje niezbędną dla Klienta ofertę, która uwzględnia konieczne do podjęcia działania, merytoryczne wsparcie adwokata, ale również oszczędność czasu i wydatków.

  Marek Jaroch, adwokat z Białegostoku – zapraszam do swojej kancelarii

  Bez względu na rodzaj i długotrwałość współpracy z adwokatem należy być świadomym, że łącząca Was więź z adwokatem dodatkowo wzmocniona jest przez tajemnicę adwokacką. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata nie może być ograniczony w czasie, a ponadto nikt, nawet sam Klient, nie może zwolnić adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch zapewnia najwyższe standardy poufności wszelkich danych i informacji pozyskanych od Klientów.

  Gdzie mieści się Kancelaria?

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch oferuje swoje usługi w Białymstoku, przy ul. Krakowskiej 5 lok. 602, jak również na terenie filii w miejscowości Mystki-Rzym 36, niedaleko Wysokiego Mazowieckiego.

  Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

  Sprawdź opinię o mojej kancelarii na serwisie toprawnik.pl

  Zapraszam na spotkanie w kancelarii – adwokat Białystok Marek Jaroch!