Adwokat Wysokie Mazowieckie

Porady prawne są dzisiaj dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki, a pomoc można uzyskać często od profesjonalisty z innej miejscowości. Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha świadczy usługi również na terenie miasta Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości położonych w jego pobliżu.

Problemy prawne Klientów, z którymi mają do czynienia w codziennej życiu są podobne niezależnie od szerokości geograficznej i zawsze wymagają takiego samego zaangażowania.

Jako adwokat zdaję sobie sprawę, że każdorazowo jestem zobowiązany do obrony interesów Klienta w sposób rzeczowy, przy wykorzystaniu całości posiadanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, stawiając Klienta zawsze na pierwszym miejscu.

Adwokat Marek Jaroch prowadzi praktykę zawodową, świadcząc pomoc prawną na rzecz mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie, o czym nieco szerzej poniżej.

Sądy właściwe dla gminy Wysokie Mazowieckie

W myśl § 3 pkt 19 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Wysokie Mazowieckie ustanowiony został Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, właściwy dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ma kompetencje do rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich. Ponadto w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonuje IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy gminy Wysokie Mazowieckie mogą załatwić np. sprawy założenia, wpisu i wykreślenia treści z księgi wieczystej.

Sądem nadrzędnym nad Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem jest Sąd Okręgowy w Łomży.

Prokuratura właściwa dla gminy Wysokie Mazowieckie

Zgodnie z § 4 pkt 18 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Wysokie Mazowieckie spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem, dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie.

Pozostałe organy administracji publicznej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie.

Ponadto w miejscowości Wysokie Mazowieckie funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji, której obszar działania obejmuje samą gminę Wysokie Mazowieckie, a także gminy: Sokoły, Szepietowo, Czyżew i Ciechanowiec.

Ponadto właściwy miejscowo dla gminy Wysokie Mazowieckie. w sprawach z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Z wyżej przytoczonych przykładów instytucji łatwo domyślić się, że wybór odpowiedniej ścieżki działania często jest skomplikowanym procesem i wymaga specjalistycznej wiedzy prawnika. Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed wymienionymi podmiotami.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marka Jarocha

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha to nie tylko profesjonalne zastępstwo przed sądami i innymi organami administracji państwowej ale również m.in doradztwo w kontaktach z urzędami, sporządzanie opinii i analiz prawniczych a to wszystko z zachowaniem sumienności i chęci jak najlepszego rozwiązania problemu klienta.

Niezależnie od tego czy pomocy wymaga osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy Kancelaria Marka Jarocha oferuje bezpieczny i szybki kontakt telefoniczny lub za pomocą e-maila w tych sprawach, w których osobista konsultacja nie jest niezbędna. Zapewnia to optymalne zarządzanie czasem zarówno klientów jak i Kancelarii, który to niejednokrotnie ma zasadnicze znaczenie w procesie załatwiania spraw.
Adwokat Marek Jaroch kieruje się profesjonalizmem w swoim działaniu jak i zrozumieniem, że znajduje się przed nim człowiek, który potrzebuje rzeczowej i sprawnej pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha, oprócz głównej siedziby w Białymstoku, posiada filię w miejscowości Mystki-Rzym 36, nieopodal Wysokiego Mazowieckiego. Spotkania w filii odbywają się po telefonicznym ustaleniu terminu.

Czy warto skorzystać z pomocy kancelarii?

To chyba jedno z pierwszych pytań, jakie pojawiają się w momencie, gdy trafiamy na problem zakresu prawa i nie wiemy co z nim zrobić. Oczywiście pomocne mogą okazać się różnego rodzaju fora internetowe, blogi prawnicze, czy inne strony internetowe, na których adwokaci dzielą się swoją wiedzą. Nie można jednak zapomnieć, że opracowania adwokatów na wyżej wymienionych stronach internetowych często mają charakter bardzo teoretyczny, odnoszą się do pewnych standardowych rozwiązań danej sprawy, niemniej trudno jest o znalezienie porady prawnej, która akurat uwzględniałaby wszystkie zawiłości danego stanu faktycznego.

Jak można umówić się na wizytę w Kancelarii Adwokata Marka Jarocha?

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy podjąć w celu umówienia się z adwokatem na spotkanie, będzie ustalenie terminu takiego spotkania. Kontakt z kancelarią adwokacką Marka Jarocha możliwy jest telefonicznie (pod numerem 530-898-537), za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na niniejszej stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: jarochmarek@gmail.com. Co ważne, w przypadku mieszkańców miejscowości Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości sąsiadujących, możliwe jest umówienie się na wizytę w Filii Kancelarii mieszczącej się pod adresem Mystki-Rzym 36.

Co się dzieje w trakcie pierwszego spotkania z Adwokatem Markiem Jarochem?

W trakcie pierwszego spotkania adwokat Marek Jaroch stara się poznać dokładnie sytuacje prawną klienta, zadając liczna pytania do przedstawionego stanu faktycznego. Niejednokrotnie rodzaj czy ilość pytań może dziwić potencjalnego Klienta, niemniej jest to wynikiem chęci jak najlepszego rozpoznania sprawy i przygotowania odpowiedniej strategii działania.

Często już na tym etapie możliwe jest ustalenie, czy w sprawie dopuszczalne będzie na przykład wniesienie pozwu sądowego lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, ale również stwierdzenie, że w danym przypadku Klientowi nie przysługuje żadne uprawnienie. Może to wynikać chociażby z upływu terminu przedawnienia od wniesienia pozwu, czy braku spełnienia przesłanek prawa materialnego do wszczęcia jakiejś sprawy.

Relacja z klientem, a zasady etyki wykonywania zawodu adwokata

Wśród części zawodów, zwłaszcza tych zaliczanych do zawodów zaufania publicznego, istnieją swoiste zasady etyczne, którymi członkowie danej społeczności muszą się posługiwać już z samego powodu należenia do danej grupy zawodowej. Także adwokat, jako osoba dbająca o wolność i swobody obywatelskie, zobowiązany jest kierować się odpowiednimi przepisami Kodeksu etyki.

Cały proces przygotowania sprawy, merytorycznej analizy i nadania jej biegu toczy się z poszanowaniem zasad etyki wykonywania zawodu adwokata, i w tym zakresie wypada powiedzieć kilka dodatkowych słów.

Tajemnica adwokacka

Przede wszystkim relacja łącząca adwokata z klientem oparta jest na tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się w ramach świadczenia pomocy prawnej. Z tajemnicy tej adwokat nie może być zwolniony, również przez samego klienta. Taka relacja daje przede wszystkim poczucie zaufania, stabilności relacji adwokata z klientem, co powinno przełożyć się na powstanie odpowiedni więzi.

Ponadto adwokat zobowiązany jest działać na korzyść klienta, no oferować mu rozwiązania które będą z jednej strony realizować jego prawa, z drugiej zaś będą prowadzić do poszanowania wydatków Klienta. Adwokat nie może udzielać porad prawnych, które naraziłyby Klienta na szkodę.

Co istotne – zasady etyki adwokackie przewidują mechanizmy rezygnacji przez adwokata z udzielenia pomocy prawnej, jak chociażby zakaz reprezentowania Klientów, których interesy są sprzeczne czy zakaz podejmowania się spraw przeciwko osobie, z która jest w zatargu.

Zasady rozliczeń finansowych z Klientem

Adwokat je w szczególności zobowiązany do skrupulatnego podchodzenia do spraw finansowych w ramach udzielanej pomocy prawnej. Przejawia się to w obowiązku informowania Klienta o wysokości wynagrodzenia oraz o sposobie jego wyliczenia. Co ciekawe, adwokat w swojej pracy zawodowej nie może porozumieć się z Klientem w ten sposób, że zapłata honorarium będzie zależała wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy, czyli niedopuszczalne jest ustalanie tzw. success fee.

Zasady etyki adwokackiej w Kancelarii Adwokata Marka Jarocha

Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata Marka Jarocha dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie każdorazowo odbywa się z poszanowaniem wspomnianych zasad etyki adwokackiej. Jest to podstawowy wyznacznik podejmowanych przez adwokata Marka Jarocha działań, albowiem to właśnie dzięki etycznemu podejściu do Klienta i jego problemu możliwe jest udzielenie skutecznej pomocy prawnej. Klienci, a zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy mają styczność z kancelarią adwokacką i adwokatem, z pewnością mogą czuć się niepewnie. Wydaje mi się jednak, że krótka lektura powyższego tekstu pozwoli w pewnym stopniu zaspokoić ciekawość związaną z wizytą u adwokata, sposobem przygotowania się na takie spotkanie czy wreszcie uzyskanie świadomości tego o co możemy być w trakcie takiego spotkania pytani. Znajomość istnienia i obowiązki poszanowania zasad etyki adwokackiej z kolei powinno być dla Klienta pozytywnym sygnałem do obdarzenia adwokata większym zaufaniem w prowadzeniu jego sprawy.

Zapraszam do kontaktu – Adwokat Marek Jaroch!

Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.
Ponadto raz jeszcze przypominam o możliwości umówienia się na wizytę w Filii Kancelarii, mieszczącej się w miejscowości Mystki-Rzym 36, nieopodal Wysokiego Mazowieckiego.