Adwokat Łomża

Dostęp do adwokata jest w dzisiejszych czasach znacznie ułatwiony, można wręcz uznać, że na porządku dziennym. Dodatkowo obecnie adwokat nie ogranicza się do świadczenia pomocy prawnej tylko w ramach jednej miejscowości, ale dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami dalej.

Kancelaria adwokata Marka Jarocha świadczy swoje usługi również na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Łomży oraz Okręgowego w Łomży.

Sądy właściwe dla gminy Łomża

Zgodnie z § 3 pkt 19 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Łomża ustanowiony został Sąd Rejonowy w Łomży.

Sąd Rejonowy w Łomży

Sąd Rejonowy w Łomży (właściwy dla gminy Łomża) rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa gospodarczego.

Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Łomży funkcjonuje VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy gminy Łomża mogą załatwić np. sprawy założenia, wpisu i wykreślenia treści z księgi wieczystej.

Sąd Okręgowy w Łomży

Na terenie Łomży funkcjonuje również Sąd Okręgowy (ul. Dworna 16, 18-400 Łomża), w którym to rozpoznawane są sprawy w wydziale cywilnym, karnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

W zależności od charakteru sprawy, Sąd ten może orzekać jako sąd II instancji, na skutek złożonego środka odwoławczego lub jako sąd I instancji dla spraw o większej wartości przedmiotu sporu czy w zakresie poważniejszych przestępstw.

Prokuratury właściwe dla gminy Łomża

Idąc w ślad § 4 pkt 18 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Łomża spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Łomży.

Ponadto na terenie Łomży funkcjonuje Prokuratura Okręgowa, zajmująca się poważniejszymi rodzajami przestępstw.

Inne organy administracji publicznej na terenie gminy Łomża

Warto nadmienić, że w Łomży funkcjonuje Komenda Miejska Policji której Komendant sprawuje nadzór nad posterunkami Policji w Jedwabnem, Nowogrodzie, Śniadowie, Piątnicy oraz Wiźnie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego na etapie skargi z obszaru Łomży.
Z uwagi na powyższe można przyjąć, że Mieszkańcy Łomży mają bardzo szeroki wachlarz organów administracji państwowej, do których mogą kierować różnego rodzaju żądania z zakresu prawa cywilnego, karnego, czy administracyjnego. Często pomoc prawnika w kontakcie z odpowiednią instytucją staje się koniecznością, dlatego naprzeciw tym potrzebom wychodzi Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha.

Czym zajmuje się adwokat Marek Jaroch?

To w zasadzie pierwsze i najważniejsze pytanie, jakie każdy powinien sobie postawić przed wizytą w kancelarii adwokackiej, poniżej zaś pozwolę sobie napisać nieco więcej na ten temat.

Obszarem zawodowym działania adwokata Marka Jarocha są przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego, prawa nowych technologii. Adwokat Marek Jaroch prowadzi stałe doradztwo prawne w ww. zakresie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha specjalizuje się w przygotowywaniu analiz oraz opinii prawnych dotyczących aktualnych przepisów, pomaga w relacjach z urzędami i profesjonalnie zastępuje przed sądami powszechnymi.

Adwokat Marek Jaroch prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej w każdej formie organizacyjnej, w tym skupia się na udzielaniu porad prawnych czy reprezentowaniu przed sądami.

Zasada profesjonalizmu to naczelna zasada jaką powinien kierować się adwokat, a niewątpliwie składa się na nią rzetelne wyjaśnienie klientowi w jakiej sytuacji się znajduje oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań. Współpraca adwokata z Klientem przebiega w atmosferze wzajemnego zaufania, ponieważ tylko tak można wypracować najbardziej efektywne rozstrzygnięcie trapiącego kłopotu.

Podstawy prawne działania adwokata

Zanim Klient trafi do adwokata, w pierwszej kolejności powinien zdać sobie sprawę kim tak naprawdę jest adwokat, co charakteryzuje adwokata, a także dlaczego i w jaki sposób zdobył tytuł zawodowy adwokata.

Ustawa Prawo o adwokaturze

Podstawa prawna zawodu adwokata uregulowana została w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. W tym akcie prawnym zawarto m.in. zasady wykonywania zawodu adwokata, zasady działalności izb adwokackich, ustalono organy adwokatury, uregulowano zasady wpisu i skreślenia z listy adwokatów, zasady odbywania aplikacji adwokackiej oraz kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej jaką może ponieść adwokat.

Ścieżka edukacyjna adwokata

Aby uzyskać tytuł zawodowy adwokata należy przejść przez dość długą, bo 8-letnią ścieżkę edukacji, gdzie pierwsze 5 lat to studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, zaś kolejne 3 lata to okres aplikacji adwokackiej, na którą trafić można tylko po uzyskaniu dyplomu ukończenia wydziału prawa oraz zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację. Taki egzamin odbywa się raz do roku, na jesień, w trakcie którego kandydaci na aplikantów adwokackich muszą odpowiedzieć na 100 ze 150 pytań.

W dalszej kolejności, w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej, przyszły adwokat nadal poszerza swoją wiedzę, jednocześnie nabywając umiejętności praktyczne do występowania przed sądami i organami administracji publicznej w imieniu innego adwokata.

Egzamin państwowy w celu uzyskania tytułu zawodowego adwokata

Aplikacja adwokacka kończy się uzyskaniem stosownego zaświadczenia, na podstawie którego w dalszej kolejności można przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego, składającego się z 5 części. Pozytywny wynik z każdej z nich powoduje, że egzaminowany uzyskuje prawo do wpisania się na listę adwokatów i może podjąć działalność zawodową.

Zasady etyczne w pracy adwokata

Jak przebiega pierwsza wizyta w Kancelarii Adwokata Marka Jarocha?

Pierwsza wizyta, pierwszy kontakt zazwyczaj rozpoczyna się od zaistnienia potrzeby uzyskania pomocy prawnej przez Klienta. Umawiający się powinien mieć świadomość, że w trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego nie ma potrzeby przedstawiania wszelkich zawiłości związanych ze sprawą, w tym zwłaszcza relacji podmiotowych i przedmiotowych.

Jakie informacje Klient powinien podać adwokatowi w trakcie pierwszego kontaktu?

Zaleca się, aby w trakcie kontaktu telefonicznego z adwokatem lub za pośrednictwem e-mail w kilku zdaniach przedstawić problem, w tym wskazać jego główny zakres (np. sprawa spadkowa), na jakim etapie znajduje się sprawa (ma być to konsultacja przed wszczęciem sprawy czy może już w ramach toczącego się postępowania sądowego), kto jest uczestnikiem takiego postępowania, czy Klient otrzymał od przeciwnika lub od sądu jakiekolwiek pismo z żądaniem ustosunkowania się do niego.

Tak wstępnie przedstawiony stan faktyczny sprawy pozwoli adwokatowi w pierwszej kolejności stwierdzić na ile szybko powinna zostać podjęta interwencja w sprawie (np. pozostało 10 dni do końca terminu na złożenie odpowiedzi na pozew), jakie dokumenty będą potrzebne do wglądu i jakie dodatkowe informacje Klient powinien jeszcze przygotować.

Do jakich ustaleń dochodzi w trakcie pierwszego spotkania Klienta z adwokatem?

Przede wszystkim Klient musi zdać sobie sprawę z tego, że pierwsza wizyta nie zawsze musi skończyć się otrzymaniem pełnej i wyczerpującej odpowiedzi od adwokata na przedstawione problemy prawne. Może to wynikać z kilku kwestii: braku odpowiedniej dokumentacji sprawy czy konieczności analizy prawnej skomplikowanego zagadnienia prawnego. Powiedzenie „co nagle to po diable” często sprawdza się w pracy adwokata. Adwokat często musi uświadomić Klientowi, że właściwe rozwiązanie jego problemu prawnego będzie się łączyć z nakładem czasowym, w trakcie którego adwokat będzie musiał zapoznać się z regulacjami prawnymi, stanowiskiem judykatury i nauki prawa, tak, aby w dalszej kolejności móc jak najskuteczniej pomóc swojemu Klientowi.

Jak ustalane jest wynagrodzenie adwokata z Klientem?

Wynagrodzenie w ramach prowadzenia sprawy ustalane jest wspólnie z Klientem przed wszczęciem/przyjęciem danej sprawy. Istnieją w zasadzie dwie metody rozliczenia honorarium: ryczałtowe lub godzinowe.

Wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku pierwszego z nich Klient otrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia, jakie musi uiścić, kwota ta zawiera w sobie zawsze podatek od towarów i usług. W ramach przyjętej sprawy jest to kwota, która w pełni pokrywa wszystkie wydatki związane z pracą adwokata. Wynagrodzenia ryczałtowego nie należy mylić z należnościami, które Klient musi ponieść jako opłaty publicznoprawne (w tym opłaty skarbowe, sądowe i inne). W tym zakresie co prawda Klient również jest informowany o wysokości takich opłat i są one uiszczane niezależnie od wynagrodzenia adwokata.

Wynagrodzenie godzinowe

Co się tyczy wynagrodzenia godzinowego, jest ono ustalane w regularnych odstępach czasowych, przeważnie co miesiąc, w zależności od ilości podjętych przez adwokata czynności (a dokładnie przeznaczonego na to czasu), która to wartość jest następnie mnożona przez przyjętą stawkę godzinową wynagrodzenia.

Czy Klient może wypowiedzieć adwokatowi stosunek pełnomocnictwa?

Wbrew istniejącym opiniom, stosunek pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony, jaki Klient udziela adwokatowi, może być przez Klienta w każdej chwili wypowiedziany. Istotny w tym przypadku jest, aby do adwokata trafiło jasne oświadczenie o tym, że dotychczasowe umocowanie do działania przestało istnieć. W dalszej kolejności adwokat zobowiązany jest powiadomić o takim zdarzeniu sąd, z kolei sąd informuje drugą stronę postępowania (o ile sprawa znajduje się już na etapie postępowania sądowego). Adwokat powinien poinformować o cofnięciu mu umocowania w sprawie drugą stronę lub jego pełnomocnika (jeżeli jest to etap postępowania przedsądowego).

Odwołanie pełnomocnictwa jest czynnością prawną jednostronną, wobec czego do jej skuteczności nie jest potrzebna zgoda adwokata działającego w imieniu Klienta.

Czy adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo Klientowi?

Poza tym również sam adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo swojemu Klientowi, zwłaszcza, gdy dochodzi do takiej sytuacji, że dalsze utrzymywanie pełnomocnictwa byłoby niekorzystne dla Klienta. W takim przypadku procedura wypowiedzenia pełnomocnictwa jest taka sama, niemniej adwokat jest zobowiązany działać jeszcze przez dwa tygodnie, chyba, że został zwolniony z tego obowiązku przez swojego poprzedniego mocodawcę. Po upływie tego czasu adwokat nie musi podejmować już działań na rzecz poprzedniego mocodawcy.

Adwokat Łomża – Adwokat Marek Jaroch

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Kontakt z adwokatem Markiem Jarochem możliwy jest w następujący sposób:
  • Pod numerem telefonu 530-898-537,
  • Za pośrednictwem adresu e-mail: jarochmarek@gmail.com
  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie głównej.