Adwokat Łomża

Kancelaria Marka Jarocha świadczy swoje usługi również na terenie powiatu łomżyńskiego.

Sądy i prokuratury właściwe dla gminy Łomża

Zgodnie z § 3 pkt 19 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Łomża ustanowiony został Sąd Rejonowy w Łomży.
Sąd Rejonowy w Łomży (właściwy dla gminy Łomża) rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa gospodarczego. Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Łomży funkcjonuje VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy gminy Łomża mogą załatwić np. sprawy założenia, wpisu i wykreślenia treści z księgi wieczystej.
Idąc w ślad § 4 pkt 18 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Łomża spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Łomży.
Warto nadmienić, że w Łomży funkcjonuje Komenda Miejska Policji której Komendant sprawuje nadzór nad posterunkami Policji w Jedwabnem, Nowogrodzie, Śniadowie, Piątnicy oraz Wiźnie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego na etapie skargi z obszaru Łomży.
Z uwagi na powyższe można przyjąć, że Mieszkańcy Łomży mają bardzo szeroki wachlarz organów administracji państwowej, do których mogą kierować różnego rodzaju żądania z zakresu prawa cywilnego, karnego, czy administracyjnego. Często pomoc prawnika w kontakcie z odpowiednią instytucją staje się koniecznością, dlatego naprzeciw tym potrzebom wychodzi Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha specjalizuje się w przygotowywaniu analiz oraz opinii prawnych dotyczących aktualnych przepisów, pomaga w relacjach z urzędami i profesjonalnie zastępuje przed sądami powszechnymi.
Zasada profesjonalizmu to naczelna zasada jaką powinien kierować się prawnik a niewątpliwie składa się na nią rzetelne wyjaśnienie klientowi w jakiej sytuacji się znajduje oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań. Współpraca przebiega w atmosferze wzajemnego zaufania bo tylko tak można wypracować najbardziej efektywne rozstrzygnięcie trapiącego kłopotu. Jednocześnie Adwokat Marek Jaroch zabiega o to aby koszty, które ponosi klient były możliwie jak najniższe.