Adwokat Sokółka

Sokółka to miejscowość piękna i z bogatą historią, ale w jak każdej innej zdarzają się sytuacje, w których pomoc adwokata jest nieodzowna. Naprzeciw takim właśnie potrzebom wychodzi Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha, która to świadczy pomoc prawną na terenie serca powiatu sokólskiego oferując szeroką gamę świadczeń: od analiz i opinii prawniczych po profesjonalne zastępstwo przed nie tylko sądami ale też innymi organami administracji państwowej.

Sądy i prokuratury właściwe dla gminy Sokółka

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Sokółka ustanowiony został Sąd Rejonowy w Sokółce, właściwy dla gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo. Sądem wyższego stopnia jest Sąd Okręgowy w Białymstoku.
Sąd Rejonowy w Sokółce (właściwy dla gminy Sokółka) rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich. Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Sokółce funkcjonuje IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy ww. gmin mogą załatwić np. sprawy założenia czy wykreślenia treści z księgi wieczystej.
Natomiast § 4 pkt 1 lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo, spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Sokółce.
Dodatkowo na terenie Sokółki funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji, którego obszar działania obejmuje samą gminę Sokółka, a dodatkowo nadzoruje pracę Komisariatu w Dąbrowie Białostockiej i Posterunków Policji w Kuźnicy, Krynkach, Janowie i Suchowoli.
Jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa administracyjnego dla obszaru Sokółki właściwym Sądem będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który to jest pierwszą instancją w sporach z m.in. organami administracji publicznej.
Mnogość instytucji oraz stopnie zhierarchizowania sprawiają, że często bez pomocy profesjonalisty bardzo trudno o pomyślne dla strony rozwiązanie danego problemu, dlatego wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się na miarę złota.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha zajmuje się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. Od analiz i opinii prawniczych, przez kontakty z urzędami po profesjonalne zastępstwo przed sądem.
Kancelaria Adwokata Marka Jarocha rozumie, że czas niejednokrotnie jest bezcenną walutą dlatego tam gdzie to tylko możliwe, oferuje kontakt telefoniczny lub przez e-maila.
Porada prawna polega na rzeczowym, zrozumiałym dla klienta objaśnieniu jego sytuacji i możliwych sposobów rozwiązania danej kwestii w oparciu o zasadę zaufania. Adwokat Marek Jaroch z pełnym profesjonalizmem stara się zagłębić w problemy klientów jednocześnie dbając o to, aby poniósł on tylko konieczne koszty.