Adwokat Sokółka

Sokółka to miejscowość piękna i z bogatą historią, ale w jak każdej innej zdarzają się sytuacje, w których pomoc adwokata jest nieodzowna. Naprzeciw takim właśnie potrzebom wychodzi Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha, która to świadczy pomoc prawną na terenie serca powiatu sokólskiego oferując szeroką gamę świadczeń: od analiz i opinii prawniczych po profesjonalne zastępstwo przed nie tylko sądami, ale też innymi organami administracji państwowej.

Sądy właściwe dla gminy Sokółka

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Sokółka ustanowiony został Sąd Rejonowy w Sokółce, właściwy dla gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo.

Sąd Rejonowy w Sokółce (właściwy dla gminy Sokółka) rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich. Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Sokółce funkcjonuje IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy ww. gmin mogą załatwić np. sprawy założenia czy wykreślenia treści z księgi wieczystej.

Sądem wyższego stopnia jest Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Jakie sprawy mogą zostać rozpoznane w Sądzie Rejonowym w Sokółce?

Dzięki takiemu uregulowaniu właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce, mieszkańcy gminy Sokółka oraz gmin sąsiadujących, mogą inicjować sprawy o zapłatę, ochronę własności czy zaprzestanie naruszeń prawa. Dodatkowo funkcjonowanie wydziału karnego warunkuje możliwość prowadzenia przed Sądem Rejonowym w Sokółce spraw karnych ściganych z oskarżenia publicznego, ale również z oskarżenia prywatnego, jak chociażby zniesławienie czy naruszenie nietykalności cielesnej. Z kolei w wydziale rodzinnym mogą być prowadzone sprawy w postępowaniu procesowym i nieprocesowym, w pełnym zakresie wynikającym ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, tj. o alimenty, o władzę rodzicielską czy o kontakty z małoletnim dzieckiem.

Prokuratury właściwe dla gminy Sokółka

Natomiast § 4 pkt 1 lit. g) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo, spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Sokółce.

Pozostałe organy administracji publicznej właściwe dla gminy Sokółka

Dodatkowo na terenie Sokółki funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji, którego obszar działania obejmuje samą gminę Sokółka, a dodatkowo nadzoruje pracę Komisariatu w Dąbrowie Białostockiej i Posterunków Policji w Kuźnicy, Krynkach, Janowie i Suchowoli.
Jeśli chodzi o sprawy z zakresu prawa administracyjnego dla obszaru Sokółki właściwym Sądem będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który to jest pierwszą instancją w sporach z m.in. organami administracji publicznej.

Przed tym, jak sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w pierwszej kolejności należy przejść całą ścieżkę postępowania administracyjnego, począwszy od organu I instancji, odwołania do organu nadrzędnego i wreszcie do sądu administracyjnego.

Mnogość instytucji oraz stopnie zhierarchizowania sprawiają, że często bez pomocy profesjonalisty bardzo trudno o pomyślne dla strony rozwiązanie danego problemu, dlatego wsparcie doświadczonego prawnika może okazać się na miarę złota. Wsparcie adwokata może polegać na formułowaniu różnego rodzaju pism, które bądź będą inicjować postępowanie lub zmierzać do jak najszybszego jego zakończenia.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marka Jarocha

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha zajmuje się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. Z pewnością pomoc prawna może być świadczona przez adwokata Marka Jarocha w zakresie właściwości i funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Sokółce wydziałów: cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich oraz ksiąg wieczystych. Pomoc ta może przybrać różną formę: od udzielania doraźnej pomocy prawnej poprzez odpowiedź na zadanie przez Klienta pytania, poprzez przygotowywanie szerokich analiz i opinii prawnych, z rozbudowanym zakresem merytorycznej wiedzy, po reprezentowanie Klienta bezpośrednio przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Adwokata Marka Jarocha rozumie, że czas niejednokrotnie jest bezcenną walutą dlatego tam gdzie to tylko możliwe, oferuje kontakt telefoniczny lub przez e-maila. Korzystanie z możliwości technicznych zdecydowanie skraca dystans pomiędzy adwokatem a

Na czym polega porada prawna?

Porada prawna polega na rzeczowym, zrozumiałym dla Klienta objaśnieniu jego sytuacji i możliwych sposobów rozwiązania danej kwestii w oparciu o zasadę zaufania. Adwokat Marek Jaroch z pełnym profesjonalizmem stara się zagłębić w problemy klientów jednocześnie dbając o to, aby poniósł on tylko konieczne koszty. Udzielenie porady prawnej przez adwokata wiąże się przede wszystkim z dokładną analizą przedstawionego stanu faktycznego, czyli wszystkich okoliczności, które są lub mogą być istotne dla znalezienia rozwiązania w sprawie.

Jak już wspomniano – pomoc prawna udzielana jest przez adwokata Marka Jarocha w sprawach cywilnych, w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych. Adwokat Marek Jaroch posiada w tym zakresie wiedzę oraz praktykę w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Zasady ustalania wynagrodzenia z adwokatem

W momencie dojścia do porozumienia w zakresie prowadzenia sprawy, adwokat otrzymuje od Klienta stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie do obrony, na podstawie którego może podejmować czynności w sprawie. W tym momencie również dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, której jednym z elementów jest wynagrodzenie należne adwokatowi. W przypadku adwokata Marka Jarocha istnieje kilka możliwości sposobu ustalania wynagrodzenia, w tym w oparciu o stawkę godzinową lub ryczałtowo za całą sprawę. Adwokat Marek Jaroch każdorazowo przedstawia wszelkie konsekwencje przyjęcia danej metody liczenia wynagrodzenia, tak, aby Klient nie miał żadnych wątpliwości w zakresie koniecznych do poniesienia kosztów pomocy prawnej.

Tajemnica adwokacka – adwokat Marek Jaroch

Relacja, jaka zostaje ustalona pomiędzy adwokatem Markiem Jarochem a Klientem, opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, której głównym wyznacznikiem powinna być tajemnica adwokacka. Ten obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego co adwokat dowiedział się w ramach świadczenia pomocy prawnej ma fundamentalne znaczenie i jest charakterystyczne dla tego zawodu zaufania publicznego. Klient musi być bowiem świadomy, że wszelkie informacje, jakie zostaną przez niego przekazane na rzecz adwokata, pozostaną do wiadomości wyłącznie w relacji adwokat-Klient.

Pozostałe zasady etyki adwokackiej

Wspomniana powyżej zasada tajemnicy adwokackiej to oczywiście tylko jeden z wielu przepisów kodeksu etyki adwokackiej, którym adwokat kieruje się w trakcie swojej pracy zawodowej. Nie można zapomnieć przecież o obowiązku działania na rzecz Klienta, dbając o wybór takich rozwiązań, które będą z jednej strony korzystne, przy jednoczesnym umożliwieniu zaoszczędzenia zbędnych wydatków przez Klienta.

Zapraszam do kontaktu – adwokat Marek Jaroch!

Kontakt z adwokatem Markiem Jarochem możliwy jest pod numerem telefonu: 530-898-537 lub adresem e-mail: jarochmarek@gmail.com.